Not found
Title การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ปริญญานิพนธ์ของ ไพฑูรย์ มีกุศล.
Author ไพฑูรย์ มีกุศล, 2487-
Published กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2517
Detail 315 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed