Not found
Title ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น : กรณีศึกษา : คุณเดชา ผาสุข / ปรีชา อุ่ยตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].
Published [ขอนแก่น] : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนามูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2533
Detail 46 หน้า : ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ
Subject
 
 
Added Author ปรีชา อุยตระกูล
  ชื่น ศรีสวัสดิ์
  สมพันธ์ เตชะอธิก
  มงคล ด่านธานินทร์
  สุรัตนา ทองประภา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed