Not found
Title Ben-cao-gang-mu-yao-wu-cai-se-tu-jian = the colour photographs of Chinese medicinal plants in "compendium of materia medica : Chinese medicinal plants" / Xie, Zong-fang zhu bian ; fu zhu bian Gao, Shi-xian, Hao, Jin-da ; bian wei Liu, Yu-xiu ... [deng].
Published Beijing, China : Renmin Weisheng Publishing House, 2000
Detail 20, 529 p. : col. ill. ; 27 cm
Subject
 
 
Added Author Xie, Zong-fang
  Gao, Shi-xian
  Hao, Jin-da
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed