Not found
Title Bo-wu-guan-feng-ge-yu-te-se-guan-jian-li-guo-ji-xue-shu-yan-tao-hui-lun-wen-ji = proceedings of the international symposium : museum style and characteristic features of museum establishment / [zhu bian Chen, Yong-yuan ; bian ji The National Museum of History Council].
Published Taibei, Taiwan : The National Museum of History, 2001
Detail 116 p. ; 30 cm
Subject
Added Author Chen, Yong-yuan, editor
  The National Museum of History Council
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed