Not found
Title การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท-เอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4, 26-27 มิถุนายน 2547 / จัดโดย หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Author การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 4 : 2547 : นครศรีธรรมราช)
Published [นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547]
Detail 3 เล่ม ; 30 ซม
Subject
 
Added Author ปิยาภรณ์ จันทร์โพธิ์. คุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมไทย
  เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ. ระดับภาวะเจริญพันธุ์ของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
  กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. การสร้างความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นตราบาปในกลุ่มสตรีที่มีบุตรยาก
  ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู. อัตลักษณ์ของนักบวชหญิงในพุทธศาสนาเถรวาท
  อรัฐา รังผึ้ง. เรือนร่าง อำนาจ และวาทกรรมกับวิธีการเลือกคลอด
  ศิรินาถ ขนอม. การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพ ในสังคมไทยปัจจุบัน :ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  รัชนี นิลจันทร์. การเรียกร้องสิทธิของคนจน : กรณีการระเบิดของโรงงานอบลำใย
  นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2519-. ร้าน Saxophone Pub & Restaurant" : รสชาติทางดนตรีกับตัวตนและพื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนเมือง
  วานุรัตน์ แสนยากุล. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจของชาวเขาเผ่าม้ง ในชุมชนเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  พัชรินทร์ พัชรินทร์. ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน้ำ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำ เหมืองฝายวังไฮ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  สุธิดา สองสีดา. การจัดการหนี้สินของครอบครัวชนบท จังหวัดขอนแก่น
  อรอุษา ภูมิบริรักษ์. ภาวะการกลายเป็นคนชายขอบของผู้ป่วยเอดส์
  สรยุทธ ฤทธิจรูญโรจน์. ปรัชญาวิทยาศาสตร์ในสังคมวิทยาแนวปฏิฐานนิยมและแนวการตีความ
  วิญญู บุญยงค์. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสุพรรณ : ศึกษากรณีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
  จริยาภรณ์ นาจาน. สิทธิสตรีในครอบครัว : ทัศนะของสตรีชนบท
  มานะ ช่วยชู. ตัวตนและการธำรงความเป็นพราหมณ์นครศรีธรรมราช
  สรพงษ์ วิชกูล. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นใปทำงานต่างประเทศของชาว อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2543
  จิราพร แก้วศรีงาม. เปิดโลกมวยไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างนักมวย ค่ายมวยและธุรกิจในวงการมวย
  ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ. วาทกรรมทุนทางสังคม : กระบวนการสร้างแนวคิดและการปฏิบัติในบริบทการพัฒนาของไทย
  ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชนิดา ชิตบณฑิตย์. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ (พ.ศ.2492-2546)
  ปาริชาติ คณะธรรม. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหญิงชายภายหลังเข้าสู่ระบบการเลี้ยงโคนมของครอบครัวเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ตฤณ สุขนวล. ลุ่มน้ำปากพนังในกระแสการพัฒนาอีกหนึ่งกรณีความขัดแย้งจากการพัฒนาสังคมไทย
  สถิตย์ ทองวิจิตร. นโยบายกระบวนการจัดการศึกษาของรัฐและการตอบสนองของชุมชนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนในตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
  พระมหาวิโรจน์ พรหมสุด. การบวช : กระบวนการขัดเกลาเพื่อความเป็นศาสนทายาทคุณภาพ
  วิเชียร ไทยเจริญ. อัตลักษณ์และการดำรงอยู่ของแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ : ศึกษากรณีแพทย์พื้นบ้าน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ภาสนันทน์ อัศวรักษ์. การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในกรุงเทพมหานคร
  อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล. วาทกรรม "ความสวย" อัตลักษณ์วัฒนธรรมการบริโภค : กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์. หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed