Not found
Title 48 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
Published กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
Detail เล่ม : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
Added Author พิทยา ว่องกุล. มหาอำนาจกับเครื่องมือทางวัฒนธรรม
  พันศักดิ์ วิญญรัตน์. บทบาทประเทศมหาอำนาจกับอนาคตของประเทศไทย
  วิจารณ์ พานิช. การวิจัย : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
  วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. เศรษฐกิจชุมชนกัลวิถีชุมชน
  วิชัย โชควิวัฒน. ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  วิทยากร เชียงกูล. การศึกษา : กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
  ศิริพร สะโครบาเนค. ผู้หญิงกับวัฒนธรรมอำนาจนิยม
  ศรีสมร คงพันธุ์. ภูมิปัญญาไทยกับอาหารทางเลือก
  สุเมธ ตันติเวชกุล. โครงการพระราชดำริกับอนาคตของประเทศไทย
  สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475-. ความเป็นอนิจจังของอุดมการณ์
  โสภณ สุภาพงษ์. คนไทยกับสังคมไทยและสังคมโลก
  อารี สุทธิพันธุ์. พลวัตของศิลปกรรมยุคหลังสมัยใหม่
  อำพล จินดาวัฒนะ. การปฏิรูประบบสุขภาพเพื่ออนาคตของประเทศไทย
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). ศาสนากับวิถีสู่สันติภาพ
  พระไะศาล วิสาโล. พลวัตของศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
  กมล กมลตระกูล. ยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยต่อเอเชียและตะวันออกกลาง
  เกษม ศิริสัมพันธ์. ยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยกับมหาอำนาจตะวันตก
  ไกรศักดิ์ ชุณหะวัน. อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์เอเชีย
  จรัญ มะลูลีม. ประเทศตะวันออกกลางหลังสงครามสหรัฐ-อิรัก
  ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด. องค์กรเครือข่ายประชาชนกับสันติภาพโลก
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. อาวุธมีชีวิต? : บทวิพากษ์ความรุนแรงในโลกปัจจุบัน
  ประเวศ วะสี. ยุทธศาสตร์ทางปัญญาเพื่ออนาคตของประเทศไทย
  ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. อนาคตของประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed