Title ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน : บันทึกการเดินทางสู่แดนมังกรสันติแห่งหิมาลัย เพื่อค้นหาแก่นแท้ของปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) อันลือลั่น / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการคัดสรร.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2550
Detail 216 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Added Author ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2484-2555. จาก "ความสุขมวลรวมประชาชาติ" ของภูฏาน สู่อุดมการณ์ "สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" ของไทย
  อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม. ข้อคิดจากภูฏาน :The Last Shangri-La
  ประยงค์ รณรงค์. เยี่ยมภูฏาน ศีกษาตำนานคนสุข
  พลเดช ปิ่นประทีป. ภูฏาน สยาม และฟาฏอนี :ความเหมือนที่แตกต่าง
  กิติศักดิ์ สินธุวนิช. ประสบการณ์ศึกษาดูงานประเทศภูฏาน
  อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร. สวรรค์แห่งสุดท้ายบนพิภพ
  มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ. ภูฏาน :แดนแห่งความสุข หรือไม่
  อัมพร แก้วหนู. ภูเก็ต ภูฏาน และการวัดความสุข
  นพดล กรรณิกา. เสี้ยวหนึ่งของภูฏานที่ผมรู้จัก
  นพดล กรรณิกา. จาก มาตรวัดความสุขภูฏาน สู่ การวิจัยความสุขมวลรวมคนไทย
  นตรนภิศ ละเอียด. จาก มาตรวัดความสุขภูฏาน สู่ การวิจัยความสุขมวลรวมคนไทย
  พรภพ แสงทอง. จาก มาตรวัดความสุขภูฏาน สู่ การวิจัยความสุขมวลรวมคนไทย
  ศศิธร เล็กสุขศรี. ภูฏาน :มิติความพอเพียงในวิถีชีวิต
  ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501- ภูฏาน บนทางโค้งสู่ปลายฟ้า
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed