Title การเสวนาเวทีวิชาการสาธารณะ เปิดศักราชสิทธิชุมชน ครั้งที่ 1 ร่วมจัดโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา-อีสาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.).
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2544
Detail ซีดี 1 แผ่น (MP3), เทปคลาสเซท 12 ม้วน
Subject
 
 
Added Author เสน่ห์ จามริก
  สถาบันชุมชนท้องถิ่นอีสานพัฒนา-อีสาน (สทพ.อีสาน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source Types Music
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed