Not found
Title การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553
Detail 1 แผ่น (MP3)
Subject
 
 
Added Author ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. เล่าถึงความเป็นมาและประเด็นหลักของงานเทศกาล
  สุดารา สุจฉายา. ประวัติศาสตร์และภาพรวมสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 ถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
  กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล. ผู้คนและวิถีชีวิตในกาดกองต้า จ.ลำปาง
  ชาลี ศรีพุทธาธรรม. ผู้คนและวิถีชีวิตที่ตลาดบางหลวง จ.นครปฐม
  ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ. ชาวมุสลิมและวิถีชีวิต
  นเรนทร์ ปัญญาภู. การขุดอุโมงค์ขุนตานการทำป่าไม้ใน จ.ลำพูน
  ไชยยุทธ ปิ่นประดับ. วิถีชีวิตคนทำเหมืองแร่ จ.ภูเก็ต
  พรรณี บัวเล็ก. การค้าข้าว
  วารุณี โอสถารมย์. ระบบ/สถาบันที่มีผลต่อวิถีชีวิตและสังคมของผู้คน
  สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. การศึกษาและสืบค้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (เครื่องมือในการศึกาษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น)
  สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. การเชื่อมโยงและสืบค้นเรื่องราวสู่วัตถุสิ่งของ
  นวลพรรณ บุญธรรม. เรื่องราวและข้าวของ
  จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์. แนะนำเครื่องมือการเก็บข้อมูล
  เมธินีย์ ชอุ่มผล. เชื่อมโยงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้แผนที่ความคิดของฉันที่ทำขึ้น
  นวลพรรณ บุญธรรม. แนะนำการทำทะเบียน การบรรจุหีบห่อ และการเคลื่อนย้ายวัตถุ
  ปติตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. เปิดให้ซักถามข้อสงสัย
  ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ ดำเนินรายการ
Source Types Music
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed