Not found
Title การสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน / [จัดโดย] อิโคโมสไทย ; รัศมี รัตนไชยานนท์ บรรณาธิการ.
Author การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน (2550 : กรุงเทพฯ)
Published กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2551
Detail 480 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
Subject
 
 
 
Added Author รัศมี รัตนไชยานนท์
  Sushin saeng-la-or. Interpretation of cultural heritage in community-vase tourism : A case study of yee-sarn community samutsongkram
  Niramon Kulsrisombat. Interpretation of cultural heritage in community-vase tourism : A case study of yee-sarn community samutsongkram
  สุชิน แสงละออ. การสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
  นิรมล กุลศรีสมบัติ. การสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
  Neelam Pradhananga. Heritage management in te kathmandu valley (Nepal) participatory approach toward heritage management
  Elke selter. Heritage management in te kathmandu valley (Nepal) participatory approach toward heritage management
  Pongkwan Sukwattana. Local particition in interpretation of soi wanglee,bangkok : It's too late to save our soi
  ปองขัวญ สุขวัฒนา. ชุมชนซอยหวั่งหลี การสื่อความหมายที่สายเสียแล้ว
  Poon Khansuwan.Patipol Yodsurang Interpreting the old towns throught cultural heritage atlas : A local interpretation
  ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ. การสื่อความหมายเมืองเก่าผ่านแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม : การสื่อความหมายจากชุมชนท้องถิ่น
  ปฏิพล ยอดสุรางณ์. การสื่อความหมายเมืองเก่าผ่านแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม : การสื่อความหมายจากชุมชนท้องถิ่น
  Donruetai Kovathanakul Silpakorn Charter :Proposal on Guidelines For Conserving and Managing The Setting of Thailand's Cultural Heritage
  Anosorn Boonchai. Identity place interpratation and tourism bann kaeng-chang-neam mukdahan province
  Chaivatana Tantiyamass. Community interpretation of maekampong village
  Preeyachanan Saisakares. Chanthaburi old town : meaning of historic district
  ปรียชนัน สายสาคเรศ. ย่านเมืองเก่าจันทบุรี ความหมายแห่งชุมชนและวัฒนธรรม
  Timoticin kwanda. the Interpretation of cultural heritage : the living Authenticity and the sense of place
  Tavorn Supachokeauychai. The management of interpretation for the royal thai army musuem
  Sunti leksukhum. Reconsrtuction of ancient remains and its presentation : another dimension of conservation
  สันติ เล็กสุขุม. สันนิษฐานแบบโบราณสถานและการนำเสนอ : อีกมิติของงานอนุรักษ์โบราณสถาน
  Anthony coupe. The centrality of place in heritage interpretation
  Paul kloeden. The centrality of place in heritage interpretation
  Michele Summerton. Melbrourne's little lon : Interpreting the everyday life of a nineteenth century neighbourhood
  Naraphong Charassri. Light & sound and the interpretation of heritage site
  Vasu Poshyanandana. Interpretation with authenticity : case study applied anastylosis in thailand
  วสุ โปษยะนันท์. การสื่อความหมายด้วยความเป็นของแท้ : กรณีศึกษาอนัสติโลซิสประยุกต์ในประเทศไทย
  Vitul Lieorunruang. Interpretation plan khum chao burirat (Maha-in), Chaing mai
  Donald Ellsmore. Interpretation-base design in thee colonial landscape of hawkesbury city NSW,Australia
  Ritu deshmukh. Implications of information thechnology in conservation and tourism
  Aphivan Ratnin saipradist. heritage interpretion for cultural tourism : A case study at ayutthaya world heritage site
  Sudjit sananwai. Heritage building @ risk_online : in the case of participation in architectural heritage conversation from the association of siamese architects with royal patronage (ASA)
  Parisut Lerdkachatarn. Heritage building @ risk_online : in the case of participation in architectural heritage conversation from the association of siamese architects with royal patronage (ASA)
  สุดจิต สนั่นไหว. Heritage building @ Risk_online : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
  ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร. Heritage building @ Risk_online : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
  Patiphol Yodsurang. Talako math (Ikhalachhi math) Conservation of talako math and its compatible use as a cultural museum
  ปฏิพล ยอดสุรางค์. การอนุรักษ์ทาลาโคมัธ (อิคฮาลาชชิมัธ) แนวทางการอนุรักษ์ และการปรับเปลี่ยนจากศาสนาสถานเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของท้องถิ่น
  Apinya Baggelaar Arrunnapaporn. Authenticity versus commodification : atrocity heritage interpretation at the death railway of the river kwai
  ศรันย์ สมันตรัฐ. สลากภัตผลไม้ นวัตกรรมจารีตในสัมพันธภูมิทัศน์วัฒนธรรมเรือกสวน
  Sutsan Suttipisan. Visual culture : an Architectural heritage interpretation
  Russell staiff. The present / future direction of heritage interpretation : where is interpretation for the visitor going?
  Yung-teen. Mapping the space of desire : A case of making a brothel a city historical building wen-ming-lo in Taipei
  Annie chiu. Mapping the space of desire : A case of making a brothel a city historical building wen-ming-lo in Taipei
  Kasermsri Ittiphong. Reinterpretation of cultural landscapes at world heritage historic town of sukhothai
  Somyot ongkhluap. Pha that kham kaen : An analysis and interpretation plan
  Pumin varavarn. Landscapes of comsumption and hidden heritage case study of sukhumvit road
  Chen huiqian. The body and life of indrustry heritage
  Tiamsoon Sirisrisak Historic urban landscape interpretation and presentation of the image of the city
  Supawadee Lormahamongkol. A critical analysis of heritage for visitors at sukhothai historical park ,thailand
  Peter Goodchild. Interperting landscape heritage
  Vira Rojpochanarat. Thainess in the current of globalization
  วีระ โรจน์พนจนรัตน์. ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
  เลอสม สถาปิตานนท์. คำกล่าวเปิด
  ปิ่นรัฐฏ์ กาญจนัษฐิติ. คำกล่าวเปิด
  สิน พงษ์หาญยุทธ. คำกล่าวเปิด
  เกรียงไกร สัมปัชชลิต. คำกล่าวเปิด
  ไขศรี ศรีอรุณ คำกล่าวเปิด
  อิโคโมสไทย
  อิโคโมสไทย. การประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งที่ 2 : $d 2550 : $c กรุงเทพฯ)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed