Not found
Title หลังประติมาสาธารณสุข / พงศธร พอกเพิ่มดี, บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำกาสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.), 2552
Detail 317 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซ.ม
Subject
 
 
Added Author โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. เมื่อการแพทย์ ไม่ได้มีแค่การรักษาอวัยวะเท่านั้น
  จอน อึ๊งภากรณ์. สาธารณสุขที่เข้มแข็งด้วยพลังของผู้ป่วย
  บรรลุ ศิริพานิช. 2468- ผู้เปิดศักราชใหม่แก่ผู้สูงอายุในสังคมไทย
  บุญยงค์ วงศ์รักมิตร. ในวงการสาธารณสุขหากจะพูดถึงจังหวัดน่าน ทุกคนต้องคิดถึง 'นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร'ปูชนียบุคคลของจังหวัดน่าน
  ประกิต วาทีสาธกกิจ. วาทีสาธกกิจ'กับบุหรี่...ภารกิจที่ไม่มีวันจบสิ้น
  ประเวส วะสี. ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะของคนไทย
  พงศธร พอกเพิ่มดี, บรรณาธิการ
  มงคล ณ สงขลา. ถอดรหัสชีวิตยอดคุณหมอนักพัฒนา'นายแพทย์มงคล ณ สงขลา'
  รสนา โตสิตระกูล. 30ปีสมุนไพรไทย เรื่องยาก ๆ
  วิจารณ์ พานิช. ชีวิตลงตัวได้ถ้ารู้จักจัดการ
  วิชัย โชควิวัฒน. ผู้สร้างคุณาปการอเนกอนันต์แก่การสาธารณสุขไทย
  วิชัย โชควิวัฒน. รู้จัก... 'นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน'หมอที่ไม่ได้สนใจแค่เข็มฉัดยา...แต่อยากเปลี่ยนแปลงสังคม
  วิชัย โชควิวัฒน. สามผู้นำสาธารณสุขร่วมสมัย
  วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. งานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
  วิวัฒน์ โรจนพิทยากร. คุณหมอผู้เปลี่ยนโลก 'นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร' ต้นตำรับโครงการถุงยางอนามัย 100% ตัวจริง
  สารี อ๋องสมหวัง 2506- 'สาลีอ๋องสมหวัง' แค่ร้องทุกข์ ก็เท่ากับป้องกันสิทธิ์
  สำลี ใจดี. หญิงแกร่งแห่งวงการยา 'ผศ.ภญ.สำลี ใจดี'
  สุชาติ เจตนเสน. กว่า 30 ปีที่ปากกัดตีนถีบเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา
  สุภกร บัวสาย. ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย
  สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ. อุปสรรคสร้างความแข็งแกร่ง
  อมร นนทสุต. ครูใหญ่แห่งงานสาธารณสุขมูลฐาน
  อำพล จินดาวัฒนะ. ความพยายามที่ไม่สิ้นสุด
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed