Not found
Title ใต้ฟ้าเมษายน หอมรสกวีท่ามกลางมวลบุปผาตระการตา : บันทึกเหตุการณ์ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี / บรรณาธิการ หรงเปิ่นเจี้น ; ผู้แปล ฝาง อิง, ฉิน ซิ่วหง, โหยว ฮุยฉ่าย และรุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์.
Published กว่างซี, สาธารณรัฐประชาชนจีน : มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี, 2549
Subject
 
 
Added Author หรง, เปิ่นเจิ้น
  ฟ่าน, หงกุ้ย. วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของกลุ่มชนชาติจ้วง - ไทย
  ปราณี กุลละวณิชย์. ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างจ้วงกับไทย
  มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์. ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างจ้วงกับไทย
  ฉิน, เซิ่งหมิ่น. ชนชาติจ้วงกับชนชาติไทยเป็นชนชาติจากรากเหง้าเดียวกัน : การศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาติจ้วง - ไทย โดยสังเขป
  พัชรีย์ เลิศฤทธิ์. การศึกษาจ้วงกับไทยในมิติการตั้งและย้ายถิ่นฐานของคนไทย
  เสมอชัย พูลสุวรรณ. การศึกษาจ้วงกับไทยในมิติการตั้งและย้ายถิ่นฐานของคนไทย
  ยวี่ สือเจีย. การศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและความสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดชนชาติจ้วงและไทย
  พาน, ฉีซวี่. การศึกษาความสัมพันธ์ทางประวัติวัฒนธรรมของชนชาติจ้วง-ไทยจากสถานที่ที่มีคำ "na" และประเพณีทำนา
  หวง, ซิงฉิว. การศึกษาการอพยพและแยกย้ายของกลุ่มชนชาติจ้วง-ไทยจากตัวเลข
  มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์. การศึกษาจ้วงกับไทยในมิติภาษา
  ปราณี กุลละวณิชย์. การศึกษาจ้วงกับไทยในมิติภาษา
  ฉิน, กั๋วเซิง. ข้อคิดเห็นในการสืบทอดภาษาของกลุ่มชนชาติจ้วง-ไทย
  เหวย, ซู่กวน. การเปรียบเทียบรูปแบบการสัมผัสของคำสุภาษิต-คำพังเพยในภาษาไทย-จ้วง
  หนง สวีก้วน. การศึกษาเทพนิยายการสร้างโลกของชนชาติจ้วง-ไทย
  สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, 2477-. นิทานจ้วงและไทย : วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม
  ฉิน หนั่ยชาง. การศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดเดียวกันระหว่างชนชาติจ้วง-ไทย จากการรำและการถ่ายทอด
  เลี่ยว, หมิงจวิน. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมบูชาธรรมชาติของชนชาติจ้วง-ไทย
  ปราณี วงษ์เทศ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ้วง-ไทยในมิติทางประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ
  วีระพันธุ์ ชินวัตร จ้วง-ไทยในมิติบ้านพักอาศัย : ความทรงจำร่วมจากประสบการณ์การเดินทางดูงานวัฒนธรรมร่วมไทย-จีน
  ฉิน, ฉ่ายหลวน. การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมด้านการอยู่อาศัยของชนชาติจ้วง-ไทย
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed