Not found
Title 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 12 / อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร : บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
Detail 300 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author ตวงทิพย์ กลิ่นบุปผา. ปัตตานีในจดหมายเหตุตะวันตก ค.ศ. 1617
  ธิษณา วีรเกียรติสุนทร บรรณาธิการ
  วสิน ทับวงษ์. พระราชวิจารณ์เรื่อง หัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก ในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ร.ศ. 128
  วินัย พงศ์ศรีเพียร. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเฉลิมพระชนม์พรรษาคำรบ 60 ปี เมื่อปีชวด ฉศก จุลศักราช 1226 พ.ศ. 2407 เรื่องการที่ทรงร่วมรับน้ำพระพิพัฒนสัตยา
  ศศิกานต์ คงศักดิ์. นครศรีธรรมราชในจดหมายเหตุแฟร์นาว เมนเดส ปินตู ค.ศ. 1543 และปัตตานีและนครศรีธรรมราชในสารานุกรมฝรั่งเศส ค.ศ. 1660
  สยาม ภัทรานุประวัติ. ธนัญชัยบัณฑิตชาดก : หนังสือบำรุงปัญญาและส่งเสริมจริยธรรมของชาวสยาม
  อภินันท์ สงเคราะห์. "จารึกพระเจ้ามเหนทรวรมัน : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อีสานใต้สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 (มรดกความทรงจำแห่งจังหวัดอุบลราชธานี)"
  อรพินท์ คำสอน บรรณาธิการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed