Not found
Title การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 : เรื่อง "อาเซียนประชาคมในมิติวัฒนธรรมความขัดแย้ง และความหวัง" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2555
Detail ดีวีดี 36 แผ่น, MP3 1 แผ่น
Link http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/631
Subject
 
 
 
Added Author สุรินทร์ พิศสุวรรณ. วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม
  เจตนา นาควัชระ, 2480-. เพราะรักจึงสมัครเข้าร่วม : อาเซียนฉบับสามัญชน
  ธงชัย วินิจจะกูล. ประวัติศาสตร์อันตรายในอุษาคเนย์
  อานันท์ กาญจนพันธุ์. พรรณาเพื่อนบ้านอุษาคเนย์
  ไชยันต์ รัชชกูล. ปริศนาอุษาคเนย์ : จุดกำเนิดความเป็นการเมือง และพรมแดนวัฒนธรรม
  ฐิรวุฒิ เสนาคำ. ขอบฟ้าอุษาคเนย์ : ความเข้าใจ ข้อถกเถียง และทิศทางการศึกษาในอนาคต
  วิทยา สุจริตธนารักษ์. ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศลุ่มน้ำโขง
  วิริยะ สว่างโชติ. อาเซียนป๊อป : จังหวะของความลื่นไหลและลีลาของภาพตัวแทน
  อนุสรณ์ อุณโณ. บาดแผลของความรุนแรงกับการแปลงความทรงจำ
  ปีเตอร์ ครอวฟอร์ด. ประสบการณ์ประชาคมทางวัฒนธรรมจากยุโรป
  ธัญญาทิพย์ ศรีพนา. แรงงานกับวิถีการดำรงชีพอาเซียนในยุคเสรีนิยม
  ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. อำนาจของจีนกับการเปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ำโขง อุษาคเนย์
  จายล์ ลางกูป. ชนพื้นเมืองกับสิทธิในการจัดการทรัพยากร
  มณฑิรา หรยางกูร. ความเคลื่อนไหวด้านสิทธิทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
  ธนาพล ลิ่มอภิชาติ. ความยอกย้อนของพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย
  อิสระ ชูศรี. เวทีสนทนาปลายเปิดสิทธิในการใช้ภาษา
  สุไลพร ชลวิลัย, 2513- รัฐกับการควบคุมเรื่องเพศ และสิทธิทางเพศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. อุษาคเนย์ในสายตาของนักเดินทาง
  ศิริจิต สุนันต๊ะ. ภูมิทัศน์ว่าด้วยเรื่องสิทธิในประเทศไทย
  วินัย พงศ์ศรีเพียร. โบราณคดีไร้พรมแดนเส้นทางการค้าและอาณาจักร
  ชยันต์ วรรธนะภูติ. มานุษยวิทยาและมรรควิธีในการทำความเข้าใจอาเซียน
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. อัตลักษณ์และความรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน
  ยศ สันตสมบัติ. ศาสนากับพลังของความหวังในภูมิภาคอาเซียน
  รุจยา อาภากร. พิพิธภัณฑ์ : การสร้างอัตลักษณ์ชาติกับเอกลักษณ์ประชาคม
  ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ประวัติศาสตร์ของความหวังในภูมิภาคอาเซียน
  ธีรพงศ์ โพธิ์มั่น. อนาคตภาคประชาคมแห่งอาเซียน
  ณภคดล กิตติเสนีย์. การเคลื่อนไหวทางศาสนาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม
  ชยันต์ วรรธนะภูติ. ความหวังของชายขอบ ชายขอบของความหวัง
  สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์. ปิดการประชุม
  เจมส์ แนทช์เวย์. ชมภาพยนตร์เรื่อง War Photographer
  วันดี สันติวุฒิเมธี. ชมภาพยนตร์เรื่อง Don't Fence Me In : Major Mary and The Karen Refugees from Burma
  เชรี บาร์รี่. ชมภาพยนตร์เรื่อง Bendum : In the Heart of Mindanao
  อานันท์ นาคคง. ชมภาพยนตร์เรื่อง Singapore Gaga
  สุริยา สมุทรคุปต์. ชมภาพยนตร์เรื่อง The Good Woman of Bangkok
  ยุกติ มุกดาวิจิตร
  ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
  วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
  ชลิดา เอื้อบำรุงจิต
  ทวีศักดิ์ เผือกสม
  นิติ ภวัครพันธุ์
  ใกล้รุ่ง อามระดิษ
  มนธิรา ราโท
  อดิศร เสมแย้ม
  ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
  ขนิษฐา คันธะวิชัย
  บูดิ อิราวันโต
  ฟลอเรนติโน อิเนียโก จูเนียร์
  อนุสรณ์ อุณโณ
  จักรกริช สังขมณี
  มิธ ซูมวนธา
  ชาลส์ เฮกเตอร์
  ปรานม สมวงศ์
  อรัญญา ศิริผล
  ร่มเย็น โกไศยกานนท์
  ยศ สันตสมบัติ
  ประเสริฐ ตระการศุภกร
  ขวัญชีวัน บัวแดง
  ปฐมฤกษ์ เกตุทัต
  ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
  แพร จิตติพลังศรี
  ปณิธี สุขสมบูรณ์
  ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
  ศุภร ชูทรงเดช
  ศรัณย์ ทองปาน
  วสันต์ ปัญญาแก้ว
  อเล็กซานเดอร์ ฮอร์สทแมนน์
  เชลี บาร์รี่
  อมรา ศรีสุชาติ
  รัศมี ชูทรงเดช
  กำจร หลุยยะพงศ์
  อภินันท์ ธรรมเสนา
  ประจักษ์ ก้องกีรติ
  สุวรรณา สถาอานันท์
  สุชาติ เศรษฐมาลินี
  ไฮดี ตัน
  นิติ ภวัครพันธุ์
  ปณิตา สระวาสี
  กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
  จีรนุช เปรมชัยพร
  อิสมาอีล อิสฮาก เบญจสมิทธิ์
  นิพจน์ เทียนวิหาร
  ธัญลักษณ์ ศรีสง่า
  เชอร์ลีย์ โวร์แลนด์
  เดชา ตั้งสีฟ้า
  รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Source Types Mixed
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed