Not found
Title ศิลป์ศาสตร์แห่งวรรณกรรมอาเซียน : เพศ แบบเรียน วีรบุรุษ ชาติพันธุ์และความใฝ่ผันของคนพื้นเมือง / พิเชฐ แสงทอง บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556
Detail 326 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
Added Author รัญวรัชญ์ พูลศรี. "ความปรารถนา" ของสตรีอาเซียน : กรณีศึกษาจากวรรณกรรม
  นารีมา แสงวิมาน. สุนทรียศาสตร์ของสตรี และวิถีของ "เพศหญิง" ในวรรณกรรมมาเลย์
  ทิวาพร จันทร์แก้ว. มโนทัศน์เกี่ยวกับชาตินิยม ชาติพันธุ์ และผู้หญิง ของปราโมทยา อนันตา ตูร์ : บทสังเคราะห์จากงานวรรณกรรม
  อุมาพร พิชัยรักษ์. วรรณกรรมและการประกอบสร้างวีรบุรุษอินโดนีเซีย : กรณีศึกษาเรื่อง "Aku Pangeran Diponegoro"
  พรธาดา สุวัธนวนิช. ความเป็นอื่นของคนจีนในไทย : จาก จดมหายจากเมืองไทย ถึง เช็งเม้ง
  ศานติ ภักดีคำ. นักประพันธ์และวรรณกรรมเขมรสมัยหลังอาณานิคมฝรั่งเศส (สังคมราษฎร์นิยม)
  พีระ พนารัตน์. กุหลาบไพลิน : แบบเรียนว่าด้วยอุดมคติสุภาพบุรุษเขมร
  วิยะดา พรหมจิตต์. ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองหลวงและสังคมชนบทของลาวในยุคโลกาภิวัตน์ : การวิเคราะห์จากเรื่องสั้นลาวร่วมสมัย
  ธัญญา สังขพันธานนท์. วิถีสังคมกับวิถีแห่งปัจเจกบุคคล : มุมมองและน้ำเสียงที่แตกต่างระหว่างเรื่องสั้นร่วมสมัยไทยและลาว
  พิเชฐ แสงทอง, บรรณาธิการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed