Not found
Title การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author โครงการวิจัย 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
Published กรุงเทพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558
Detail ดีวีดี 3 แผ่น, ซีดี 1 แผ่น
Link ตอนที่1ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ตอนที่2ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Subject
 
Added Author ธีรวัต ณ ป้อมเพชร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  เสมอ บุญมา. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  วินัย พงศ์ศรีเพียร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  ธิษณา วีระเกียรติสุนทร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  จิตตพิมญ์ แย้มพราย. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
Source Types Mixed
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed