Not found
Title การบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในอาเซียน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558
Detail ดีวีดี 2 แผ่น, ซีดี 1 แผ่น
Link ตอนที่1 ชาติพันธุ์ในอาเซียน
  ตอนที่2 ชาติพันธุ์ในอาเซียน
Subject
 
 
 
 
Added Author พสุธา โกมลมาลย์. ชาติพันธุ์ผู้ไทข้ามชาติ' บริบทใหม่ของการศึกษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
  เกียรติศักดิ์ บังเพลิง. บรู : อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์
Source Types Mixed
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed