Not found
Title คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะกูล.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (องค์การมหาชน), 2558
Detail 200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
 
Added Author วัฒนชัย วินิจจะกูล
  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed