Not found
Title การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย / เอกรินทร์ พึ่งประชา, บรรณาธิการ ; รัชดาภรณ์ เหมจินดา, ผู้วาดภาพประกอบ.
Published กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Detail 144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
Added Author เอกรินทร์ พึ่งประชา, บรรณาธิการ
  รัชดาภรณ์ เหมจินดา, ผู้วาดภาพประกอบ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี. ภาควิชามานุษยวิทยา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed