Title สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, บรรณาธิการ.
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561
Detail 391 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 25 ซม
Subject
 
 
 
 
Added Author นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, บรรณาธิการ
  ปรีดี พิศภูมิวิถี. จากบ้านท่าจีนถึงสาครบุรี ร่องรอยอดีตของชุมชนชาวนาชาวสวน
  นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. จากบ้านท่าจีนถึงสาครบุรี ร่องรอยอดีตของชุมชนชาวนาชาวสวน
  ตรงใจ หุตางกูร. ชื่อบ้านนามถิ่นสมุทรสาคร ภาพสะท้อนภูมิทัศน์สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
  นัทกฤษ ยอดราช. ชื่อบ้านนามถิ่นสมุทรสาคร ภาพสะท้อนภูมิทัศน์สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
  ธานินทร ลิมปิศิริ. ชื่อบ้านนามถิ่นสมุทรสาคร ภาพสะท้อนภูมิทัศน์สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
  สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์. ผู้คน การเคลื่อนย้าย และสายสัมพันธ์ หลากหลายชาติพันธุ์ในสมุทรสาคร
  จักรี โพธิมณี. ผู้คน การเคลื่อนย้าย และสายสัมพันธ์ หลากหลายชาติพันธุ์ในสมุทรสาคร
  นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การอยู่ร่วมกันของพุทธ ผี วิญญาณ และเจ้าพ่อเจ้าแม่
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed