Title "อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม / เขียน ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และ ณัฐพล ใจจริง.
Author ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
Published กรุงเทพฯ : มติชน, 2561
Detail 383 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Added Author ศรัญญู เทพสงเคราะห์
  ณัฐพล ใจจริง
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed