Not found
Title 120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.
Author อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
Detail 262 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed