Title สยามปกรณ์ปริวรรต : การปริวรรตวรรณคดีท้องถิ่นและวรรณคดีท้องถิ่นคัดสรร การบูรณาการการอนุรักษ์เอกสารโบราณกับการท่องเที่ยว / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ.
Published นครปฐม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Detail 421 หน้า : ภาพประกอบ ; 32 ซม
Subject
 
 
 
Added Author อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed