Not found
Title นักมานุษยวิทยาเดินดิน ปฏิบัติการสร้างความรู้ฉบับชุมชน / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561
Detail 263 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม
Subject
 
 
 
Added Author สรินยา คำเมือง, บรรณาธิการ
  เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์, บรรณาธิการ
  อรทัย สัตยสัณห์สกุล. เรื่องเล่าจากลูกหลาน สืบสานประวัติเมือง
  ภรณี ศิริโชติ. เรื่องเล่าจากลูกหลาน สืบสานประวัติเมือง
  ศุภชัย ชูศรี. เรื่องเล่าจากลูกหลาน สืบสานประวัติเมือง
  ศิวกร โอ่โดเชา. ศึกษาเรียนรู้วิถีตัวตุ่น เพื่อชี้ทางเลือกในการอยู่รอดแบบยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำวาง
  วิทธวัส ธงเงิน. เหลียวมองพิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำเกี๋ยน เรียนรู้มิติสังคมและวัฒนธรรม
  ชลอ ถนัดวณิชย์. บ้านนาในน้ำเหนือเขื่อน
  สุธีร์ วิลาทอง. ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิด
  วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ. เรื่องเล่าจากเวทีฉายภาพเก่าเล่าเรื่องแต่แรก "สามหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา"
  นันทวรรณ เหล่าฤทธิ์. ชีวิตเดินดินที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ
  แสงโสม หาญทะเล. ฟื้นฟูดนตรีชาวเลอูรักลาโว้ยในเกาะหลีเป๊ะ :ศิลปะการแสดงรองเง็ง
  ทรงวุฒิ แลเชอะ. องค์ความรู้การจัดเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของอาข่า
  จินตนา เกสรสมบัติ. "วิถีชุมชนคนลุ่มน้ำกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจในชุมชน" ภายใต้สภาองค์กรชุมชนตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  ปิยะวัติ บุญ-หลง. พลวัตของความรู้ :ผู้สร้าง ผู้ใช้ ผู้ได้ประโยชน์
  สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์. วงเสวนาว่าด้วยมานุษยวิทยาเดินดิน
  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. วงเสวนาว่าด้วยมานุษยวิทยาเดินดิน
  อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว., 2475-. วงเสวนาว่าด้วยมานุษยวิทยาเดินดิน
  เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์. ร่วมกันสร้างพื้นที่และความรู้ในโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน
  รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. คน ชุมชน เครือข่าย นโยบายการต่อยอดความรู้ 4 ระดับ จากโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed