Title วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561
Detail 259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Added Author พัชรินทร์ สิรสุนทร, บรรณาธิการ
  วัชรพล พุทธรักษา, บรรณาธิการ
  ขวัญตา เสกทวีลาภ. ก้าวไปให้พ้นมากกว่าการเป็นแรงงานต่างด้าว :เงื่อนไขการย้ายถิ่นและการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของผู้ย้ายถิ่นชาวไทใหญ่
  ธนวัฒน์ ปัญญานันท์. ผีปะทะรัฐ :การวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง ตะเคียน (2547) เพื่อแสดงนัยแห่งการต่อต้านความอยุติธรรม
  ปลายฟ้า นามไพร. ผู้หญิงในสนามบอล :ชุมชนของแฟนบอลหญิงและพริตตี้สาวสโมสร
  พงศกร สงวนศักดิ์. เส้นทางการเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพ ประวัติศาสตร์สังคมของคนชั้นล่างในสังคมไทย
  พนธกร วรภมร. "รูปที่มีทุกบ้าน" :สถาบันกษัตริย์กับวัฒนธรรมสายตาในประเทศไทย
  ภูมิเกียรติยศ เทศนา. ดูคาติ ในฐานะวัฒนธรรมทางวัตถุ
  รัชพล แย้มกลีบ. เลิกอ้วน! :ว่าด้วยการพิจารณาเรือนร่างและสังคมผ่านเรื่องเล่าของคนเปลี่ยนร่าง
  สรัญญา เตรัตน์. เสียง สัมผัส กลิ่น มโนภาพ :ผัสสะในโลกของคนตาบอด
  สิริวิมล พยัฆษี. ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
  สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์. อำนาจของคนตาบอดในสังคมไทย
  สุพรรณี เกลื่อนกลาด. อำนาจของคนตาบอดในสังคมไทย
  อลงกรณ์ จิตนุกูล. การกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของสำนักทรง :ระบบความเชื่อกับการปะทะประสานองคืประกอบทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed