Not found
Title การเมือง กฎหมาย นโยบาย : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561
Detail 283 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Added Author พัชรินทร์ สิรสุนทร, บรรณาธิการ
  วัชรพล พุทธรักษา, บรรณาธิการ
  กรรณิกา วงสีสา. นักเคลื่อนไหวไร้สังกัด กับกระบวนการประกอบสร้าง "subject"
  นลินี ตันธุวนิตย์. นักเคลื่อนไหวไร้สังกัด กับกระบวนการประกอบสร้าง "subject"
  กัลยาพร กันอิน. คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้บริหารสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
  วัลลภัช สุขสวัสดิ์. คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้บริหารสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
  ชนกนันทน์ นันตะวัน. ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ป่วยจิตเวช
  ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล. ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ป่วยจิตเวช
  ตรีรัก ประภากรเกียรติ. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับ-ส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชั่น airpay ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  สุมามาลย์ ปานคำ. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับ-ส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชั่น airpay ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  นิติลักษณ์ แก้วจันดี. กฎหมายโบราณอีสาน :สถานภาพองค์ความรู้และข้อคิดเห็นบางประการ
  วัชรพล พุทธรักษา. กฎหมายโบราณอีสาน :สถานภาพองค์ความรู้และข้อคิดเห็นบางประการ
  ปัทชา ศึกษากิจ. การสร้างมาตรฐานการถ่ายภาพบุคคลเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยใบหู
  พรทิพา แปงเพ็ชร. หวังรวย :ความปรารถนาและตัวตนของการเป็นผู้ประกอบการในระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่
  สันทราย วงษ์สุวรรณ. อิทธิพลของบรรษัทข้ามชาติต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย :กรณีศึกาากระแสการย้ายฐานการผลิตของโตโยต้ากับการกำหนดนโยบายรถคันแรก
  สุพัตร ปัญญา. การเมืองของอุดมการณ์ในกลุ่มยุวชนไทย
  วัชรพล พุทธรักษา. การเมืองของอุดมการณ์ในกลุ่มยุวชนไทย
  อรวรรณ ฌานศรี. ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
  รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
  อันธิกา เพชรี. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของประชาชนในตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  นิสาพร วัฒนศัพท์. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของประชาชนในตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  โอฬาร อ่องฬะ. การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนกับการกระจายอำนาจ ในการจัดการป่าไม้-ที่ดินในพื้นที่ตำบลทางเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed