Title 3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม : ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี / วีระ โรจน์พจนรัตน์, ที่ปรึกษา; ประสพ เรียงเงิน, บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2560
Detail 120 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 28 ซม
Subject
 
 
Added Author วีระ โรจน์พจนรัตน์
  ประสพ เรียงเงิน
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed