Title สู่สังคมไทยเสมอหน้า / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Subject
 
 
 
 
Added Author ผาสุก พงษ์ไพจิตร. ความมั่งคั่ง อำนาจ ความไม่เท่าเทียม
  ดวงมณี เลาวกุล. การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย
  สฤณี อาชวานันทกุล. ความเหลื่อมล้ำกับตลาดทุนและกรณีหุ้นการเมือง
  ณัฐสิฎ รักเกียรติวงศ์. ความเหลื่อมล้ำกับตลาดทุนและกรณีหุ้นการเมือง
  วนิชา ดิเรกอุดมศักดิ์. ความเหลื่อมล้ำกับตลาดทุนและกรณีหุ้นการเมือง
  ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์. ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและโครงสร้างค่าจ้าง
  นวลน้อย ตรีรัตน์. เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษ
  ภาคภูมิ วานิชกะ. เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษ
  นพนันท์ วรรณเทพสกุล. บริษัทกึ่งรัฐกึ่งเอกชน : ธุรกิจกับเครือข่ายข้าราชการ
  อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์. เครือข่ายอำนาจทักษิณ : โครงสร้าง บทบาท และพลวัต
  ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. โครงสร้างอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดแห่งหนึ่ง
  ชัยณรงค์ เครือนวน. โครงสร้างอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดแห่งหนึ่ง
  ปัณณ์ อนันอภิบุตร. การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้า
  ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed