Not found
Title ข้ามพ้นกับดักคู่ตรงข้าม : ไทศึกษา ล้านนาคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา / ชัยพงษ์ สำเนียง, สมพงศ์ อาษากิจ, บรรณาธิการ.
Published เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
Detail xv, 472 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Added Author ชัยพงษ์ สำเนียง, บรรณาธิการ
  สมพงศ์ อาษากิจ, บรรณาธิการ
  อานันท์ กาญจนพันธุ์. อานันท์ มองอานันท์
  สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์. ทบทวนไทศึกษา/ล้านนาคดีศึกษา
  ชัยพงษ์ สำเนียง. ความย้อนแย้ง ยอกย้อน สับสน ของการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา
  วราภรณ์ เรืองศรี. อ่านวัฒนธรรม บนความเปลี่ยนแปลงของชุมชนใกล้ชายแดน
  กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์. คนไทยเชื้อสายจีนกับการครอบครองเศรษฐกิจในเมืองนครลำปาง :1900-1960
  ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. บ้าน วัด โรงเรียนของหนู พลวัตของอำนาจการศึกษาในชนบทไทย
  สุนทร สุขสราญจิต. อิ้วเมี่ยนภูลังกา :พลวัตความเป็นไทยและอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์
  อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. การเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์กับการประดิษฐ์ใหม่ประเพณีเซ่น (ผี) เมือง :ปัญญาชนท้องถิ่น การสร้างสำนึกต่อสถานที่และอัตลักษณ์ของคนไท ในอำเภอกวานเซิน พื้นที่สูงของจังหวัดแทงหวา เวียดนาม
  สมพงศ์ ชูวงศ์เลิศ. การเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบทอีสานในรอบ 6 ทศวรรษ :จาก "ชาวนา" สู่ "กึ่งชาวนา-กึ่งกรรมกร"
  สุนทร อาษากิจ. "การฟ้องผีแบบเชียงใหม่" กับข้อสังเกตบางประการ
  เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. สตรีนิยมหลังออโตโนเมีย :เพศ ชาติ เชื้อชาติ และจินตนาการว่าด้วยสังคมหลังงาน
  ธเนศ วงศ์ยานนาวา. สำหรับ Michel Foucault 'แฮมเบอร์เกอร์' อร่อยจริงหรือเปล่า?
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed