Title เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2 / พจนา อาภานุรักษ์, บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย, [2562]
Detail 82 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Added Author พจนา อาภานุรักษ์, บรรณาธิการ
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed