Title ถอดรื้อรัฐพันลึก ทุน กองทัพ ประชาธิปไตย ความยุติธรรม อำนาจ+ความรู้ รัฐสวัสดิการ ชายแดนใต้ / สมคิด แสงจันทร์, บรรณาธิการ.
Published เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561
Detail 243 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author เกษียร เตชะพีระ. รัฐพันลึก (Deep State)
  ผาสุก พงษ์ไพจิตร. ทุนพันลึก
  สุรชาติ บำรุงสุข. ปฏิรูปกองทัพ และ Security Sector Reform
  ประจักษ์ ก้องกีรติ. มายาคติประชาธิปไตย
  เอกสิทธิ์ หนุนภักดี. การเมืองของความรู้: ความรู้เศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ
  ภาคภูมิ แสงกนกกุล. การเมืองเรื่องสุขภาพ
  จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. กระบวนการยุติธรรมและศาล
  อนุสรณ์ อุณโณ. อะไรอยู่ใต้พรม 3 จังหวัดชายแดนใต้
  รอมฎอน ปันจอร์. อะไรอยู่ใต้พรม 3 จังหวัดชายแดนใต้
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed