Found: 96  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title20 คำถามสำคัญของปรัชญา = The big questions - Philosophy / ไซมอน แบล็กเบิร์น ; ปกรณ์ สิงห์สุริยา บรรณาธิการแปล ; คณะผู้แปล, เวทิน ชาติกุล ... [และคนอื่น ๆ].
Authorแบล็กเบิร์น, ไซมอน.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2555
Call NumberBD21 .บ75 2555
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และ ศจีมาศ ณ วิเชียร.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551
Call NumberBJ66 .น24 2551
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
Call NumberBJ66 .น246 2551
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศไทยและต่างประเทศ / ดุจเดือน พันธุมนาวิน.
Authorดุจเดือน พันธุมนาวิน.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551
Call NumberBJ66 .ด72 2551
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศมัย อรทัย.
Authorศจีมาจ ณ วิเชียร.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
Call NumberBJ1638.ท9 น24 2551
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการเจริญสติวิปัสสนา = Mindfulness practice and vipassana / อมรา สาขากร, กระบวนกร ; โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
Authorอมรา สาขากร
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
Call NumberBQ5630.S2 ก64 2551
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการเผชิญความตายอย่างสงบ = Toward dying peacefully / พระไพศาล วิศาโล...[และคนอื่นๆ], กระบวนกร ; โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
Authorพระไพศาล วิสาโล,
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
Call NumberBQ4487 .ก64 2551
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title การ์ตูน "ของขวัญเด็กดี" หนังสือ สมบัติของผู้ดี
Authorสุเรนทราธิบดี,เจ้าพระยาพระเสด็จ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม,2548.
Call NumberBJ1595.ส77 2548
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการ์ตูนแห่งความดีงามเรื่องบุญเจิม ใบตอง กับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท / เรื่องและภาพ โอม รัชเวทย์, คำรณย์ หึกขุนทด และ มนัส หัสดำ ; สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
Authorโอม รัชเวทย์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม, 2552
Call NumberBJ1588 .อ94 2552
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleกาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
Authorพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
Publishedกรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552
Call NumberBQ266 .พ46 2552
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleก่อนยุคพระศรีอาริย์ : ว่าด้วยศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Call NumberBQ4060 .น63 2545
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleขอพรที่นี่โชคดีแน่นอน / ศีลและธรรม เขียน ; ชัยวัฒน์ อหันทริก ภาพ.
Authorศีลและธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554
Call NumberBQ6336 .ศ65 2554
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
Authorพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2481-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิพุทธธรรม,2537.
Call NumberBQ4190.พ463 2537
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
Authorพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2481-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิพุทธธรรม,2537.
Call NumberBQ552.ป46 2537
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศฟินแลนด์ / โดย Marja-Leena Heikkila-Horn.
Authorไฮค์กิลา - ฮอร์น, มารีย - ลีนา.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2548
Call NumberBJ66 .ฮ92 2548
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed