Found: 14  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title2475 : เส้นทางคนแพ้ /
Authorบัญชร ชวาลศิลป์.
Call NumberJQ1749.A15 บ62 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกกต. ม.44 : เชิงอรรถการเมืองไทย พ.ศ. 2556-2561 = Election Commissioner in Dark Time : Footnote to Thai Politics, 2013-2018 /
Authorสมชัย ศรีสุทธิยากร.
Call NumberJQ1749.A15 ส42 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมืองแห่งความหวัง /
Authorปิยบุตร แสงกนกกุล.
Call NumberJC11 .ป64 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก /
Authorต่อตระกูล ยมนาค.
Call NumberJF1081 .ต53 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น /
Authorจิราภรณ์ ดำจันทร์.
Call NumberJQ1745 .จ64 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประชาธิปไตยมีดีอะไร ? = Why So Democracy /
Authorพริษฐ์ วัชรสินธุ.
Call NumberJQ1741.A2 พ46 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleระหว่างปริศนาและศรัทธา : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 /
Authorจันจิรา สมบัติพูนศิริ,
Call NumberJQ1749.A15 ร65 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleราษฎรธิปไตย : การเมือง อำนาจ และทรงจำของ(คณะ)ราษฎร /
Authorศรัญญู เทพสงเคราะห์.
Call NumberJQ1740.ท9 ศ46 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวิวัฒน์รัตนโกสินทร์ /
Authorนันทเดช เมฆสวัสดิ์.
Call NumberJQ1749.A15 น63 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย /
Authorประจักษ์ ก้องกีรติ,
Call NumberJC421 .อ36 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอยู่กับบาดแผล /
Authorบุญเลิศ วิเศษปรีชา.
Call NumberJC328.6 .บ72 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2 /
Authorพจนา อาภานุรักษ์,
Call NumberJC423 .ม82 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเมื่อใดจึงเป็นชาติ = When is a nation ? /
Call NumberJC311 .ม89 2562
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed