Found: 12,762  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title แผนบี : แผนปฏิบัติการกอบกู้โลกจากมหันตภัยด้านสิ่งแวดล้อม
Authorบราวน์, เลสเตอร์ อาร์.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2547.
Call NumberHC79.E5บ46 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนปฏิบัติการ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสำหรับเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
Authorกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.ฝ่ายแผนงานกองกลาง
Publishedกรุงเทพฯ :สำนัก,2550.
Call NumberHM101.ผ83 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผน 1 - แผน 8) กับการแก้ปัญหาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
Authorนงลักษณ์ เทพสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2544.
Call NumberHC497.ท9น24
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ.2542-2551)
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,2542.
Call NumberHC97.ท72ผ83 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539).
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,[2539].
Call NumberHB74.ผ83
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]
Call NumberHC497.ท9 ส63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนพัฒนาเศรษฐและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน.,[2549].
Call NumberHC497.ท9ส63 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนพัฒนาเศรษฐและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน., 2554
Call NumberHC497.ท9 ส632 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนพัฒนาเศรษฐและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน., [2544]
Call NumberHC497.ท9 ส63 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนพิชิตมังกร
Authorชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :Openbooks,2549.
Call NumberHC427.92.ช62 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน / กองอาเซียน 3 กระทรวงการต่างประเทศ.
Authorกระทรวงการต่างประเทศ.
Publishedกรุงเทพฯ : กองอาเซียน3.กระทรวงการต่างประเทศ, 2554
Call NumberHC441 .ผ83 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2552-2556 / กระทรวงวัฒนธรรม.
Authorกระทรวงวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, [2552]
Call NumberHC79.I55 ผ73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552-2556 / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : [ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2552]
Call NumberHC79.I55 ผ738
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ.2534-2538 / คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด
Authorคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด.
Published[ม.ป.ท. : คณะกรรมการ, 2534?]
Call NumberHN750.92.ห8 ค46
LocationSAC Library
Page : |<< << 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed