Found: 12,762  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอีสาน = Data sources for Northeast Thailand
Authorณรงค์ หุตานุวัตร.
Publishedขอนแก่น :โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2532.
Call NumberHD9016.ท9ห84
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แอนนา อย่าบอกใคร = It''s me, Anna
Authorเลอทเตอร์, เอลบี้.
Publishedกรุงเทพฯ :สันสกฤต,2551.
Call NumberHV6570.9.A3ล75 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แอร์โฮสเตส "นางฟ้า" หรือ "เหยื่อตัณหา" บนเครื่องบิน = Air Hostess
Authorชุดาปณี ชิบายามา บุญสืบสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์โอเอซิส,2549.
Call NumberHD8039.อ74ช73 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โกงแบบบูรณาการ = Cheating death
Authorเชน, เอ็ดวิน.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberHV6770.A2อ95 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โคตรวิกฤต : หายนะฟองสบู่ซับไพรมสู่วิกฤตโลก = Subprime and crisis of crisis
Authorนภาภรณ์ พิพัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2552.
Call NumberHC445.น42 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการ "เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ภาคเหนือตอนบน" = Learning Network of Moral Econmic Community Center in Northern Thailand : LN-MEC / เรียบเรียงโดย กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น...
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Publishedเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น, [2553]
Call NumberHC445.Z7ห7 ค94
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleโครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / [ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ หัวหน้าโครงการ ; ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ]].
Authorฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2534
Call NumberHT395.ท9ก4 ฉ45 2534
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น (ร่าง) / สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537
Call NumberHT431.ค36
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่านครศรีธรรมราช สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /
Authorสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call NumberHT169.น4 ค94 2553
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าพิมาย สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /
Authorสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call NumberHT169.น3 ค94 2553
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าลพบุรี สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /
Authorสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call NumberHT169.ล3 ค94 2553
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าเชียงใหม่ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /
Authorสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call NumberHT169.ช9 ค94 2553
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่สอง (2546-2547) = Research report no.1 Monitoring and evaluation universal health care coverage in Thailand, phase II, 2003-04.
Authorวิโรจน์ ณ ระนอง.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI),2548.
Call NumberHG9399.ท9ค94 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ / สำนักนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2518
Call NumberHN750.7 .ส65 2518
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โครงการนำร่องการบูรณาการจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
Authorสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบัน,2549.
Call NumberHC79.P6พ63 2549
LocationSAC Library
Page : |<< << 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed