Found: 17,229  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน"
Authorเจีย แยน จอง.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call NumberDS569.จ83 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก
Authorสมาน นภายน.
Publishedกรุงเทพฯ :สีดา,2547.
Call NumberDS589.ก4ส44 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"จอมทัพไทย" อนุสรณ์การตรวจพลและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ 2 ธันวาคม 2506.
Publishedพระนคร : โรงพิพม์สำนักธรรมเนียมนายกรัฐมนตรี, 2506
Call NumberDS586.8 .จ55
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ชาติไทย" : ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
Authorโสภา ชานะมูล,
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2550
Call NumberDS563.5 .ส94 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ตากลาง" หมู่บ้านช้างแห่งลุ่มน้ำมูล / พิทยา หอมไกรลาศ.
Authorพิทยา หอมไกรลาศ.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์จำกัด, [2540?]
Call NumberDS589.ก5 พ6
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
Authorมัทนี จือนารา.
Publishedนครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Call NumberDS588.ต8 ต62 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"นุง" ในจีนตอนใต้ : ประวัติศาสตร์ชาตพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม / ดำรงพล อินทร์จันทร์.
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ : สาชาวิชาสหวิทยาการวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Call NumberDS731.จ5 ด64 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ปินโต" บันทึก "แกมป์เฟอร์" เขียน : เมื่อนักล่าอาณานิคม "สร้าง" พงศาวดารอยุธยา /
Authorเริงวุฒิ มิตรสุริยะ.
Call NumberDS578.12 .ร722 2562
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "พระยาอนุมานราชธน-พ่อของลูก"
Authorสมจัย อนุมานราชธน.
Publishedกรุงเทพฯ :แม่คำผาง,2539.
Call NumberDS570.6.อ3ส42 2530
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / [คณะผู้จัดทำ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ... และคนอื่นๆ].
Authorสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2555
Call NumberDS570.45.พ72 พ47 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "พลังลาว" ชาวอีสานมาจากจากไหน?
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ,2488-.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberDS588.ต62ส72 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ภัยฝรั่ง" สมัยพระนั่งเกล้าฯ
Authorบัณฑิต ลิ่วชัยชาญ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2550.
Call NumberDS581.38.บ63 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน" : การประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Authorการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่องมรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน (2549 :กรุงเทพฯ)
Publishedกรุงเทพฯ :คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.
Call NumberDS523.2.ก64 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ม็อบมือถือ" : ชนชั้นกลางและนักธุรกิจกับพัฒนาการประชาธิปไตย
Authorเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2536.
Call NumberDS586.2.อ73
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed