Found: 93  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Music
Titleการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย =1 st National congress on sociology : The State of research on the dynamism of Thai Socie...
Authorการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2543
Call NumberSAC 000719
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการประชุมทางวิชาการเรือนพื้นถิ่นไทยเรื่อง เรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorการประชุมทางวิชาการเรือนพื้นถิ่นไทยเรื่อง เรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ,
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2535
Call NumberSAC 000157
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการประชุมทางวิชาการโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ส.ก.ว. เรื่อง ยุคเหล็กในประเทศไทย พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม และพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorการประชุมทางวิชาการโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ส.ก.ว.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2540
Call NumberSAC 000155
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการผลิตหนังสือเกี่ยวกับนักคิด แนวคิด ทฤษฎี" ผศ.นพพร ประชากุล.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพ : ศูนมานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2548
Call NumberSAC 000546
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการแปลตำราเรียนของประเทศเพื่อนบ้าน ฉลาดชาย สมิตานนท์.
Authorฉลาดชาย สมิตานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2545
Call NumberSAC 000154
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการประชุมแนะนำโครงการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนตลิ่งชัน ศิลวัต ศุษิตวรรณ์ และไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม.
Authorศิลวัต ศุษิลวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2548
Call NumberSAC 000299
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสนทนาทางวิชาการเรื่อง การสนทนาเรื่อง การแปลความในประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ (ศิลป) วัฒนธรรม
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2543
Call NumberSAC 000181
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนา "ประวัติศาสตร์ไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง" การประมวลความรู้เพื่อการพัฒนาการวิจัยประวัติศาสตร์ไทย.
Authorการสัมมนา "ประวัติศาสตร์ไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง" : การประมวลความรู้เพื่อการพัฒนาการวิจัยประวัติศาสตร์ไทย
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2541
Call NumberSAC 000183
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนา "ไทยกับอุษาคเนย์"
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2541
Call NumberSAC 000182
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติและการอนุรักษ์โบราณสถานกรณีศึกษา "ไทย-กัมพูชา"
Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติและการอนุรักษ์โบราณสถานกรณีศึกษา "ไทย-กัมพูชา"
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร, 2543
Call NumberSAC 000193
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539
Call NumberSAC 000194
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมไทยในยุคเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง,
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2542
Call NumberSAC 000197
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง 40 ปีสังคมกรุงเทพฯ ชนชั้นการรักษาพยาบาล / บรรยายโดย อรเรณู มูลศาสตร์ ; วิจารณ์โดย วิชัย โปษยะจินดา.
Authorอรเรณู มูลศาสตร์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2548
Call NumberSAC 000198
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง กรุงเทพฯ สังคมไร้ระเบียบ : ปัญหาจราจร / บรรยายโดย ปิยะ บุญสิริ ; วิจารณ์โดย จิรโชค วีรสัย.
Authorปิยะ บุญสิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2548
Call NumberSAC 000199
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed