Found: 93  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง กรุงเทพฯ สังคมไร้ระเบียบ : ปัญหาละเมิดกฎหมาย / บรรยายโดย จงหทัย อมรพัฒนกุล ; วิจารณ์โดย แก้วสรร อติโพธิ์.
Authorจงหทัย อมรพัฒนกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2548
Call NumberSAC 000200
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง การล่มสลายของวัฒนธรรมชาวสวนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / บรรยายโดย ญาณี สรประไพ ; วิจารณ์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม.
Authorญาณี สรประไพ.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2537
Call NumberSAC 000201
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548
Call NumberSAC 000203
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2548
Call NumberSAC 000202
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง วัฒนธรรมความยากจนสลัม / บรรยายโดย งามพิศ สัตย์สงวน ; วิจารณ์โดย อคิน รพีพัฒน์.
Authorงามพิศ สัตย์สงวน.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2548
Call NumberSAC 000204
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วันนี้ของโบราณคดีไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547
Call NumberSAC 000205
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาเรื่อง "25 ปี การวิจารณ์ 'คำพิพากษา'" โครงการวิจัยการวิจารณ์ ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย.
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2549
Call NumberSAC 000207
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาเรื่อง ปราสาทสด๊กก๊กธม-ปราสาทตาเมือนธม : ใคร-อะไร-เมื่อไร-ทำไม? / โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค.
Authorโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2549
Call NumberSAC 000212
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการสัมมนาเรื่อง รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และโตโยต้า.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548
Call NumberSAC 000213
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการอบรมการบริหารงานวัฒนธรรมด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552
Call NumberSAC 000357
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการอบรมวิทยากรนำชมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประจำปี 2546 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548
Call NumberSAC 000364
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553
Call NumberSAC 000360
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนงานประจำปี สุเมธ ลักษิตานนท์.
Authorสุเมธ ลักษิตานนท์.
Publishedกรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน),, 2544
Call NumberSAC 000548
LocationSAC Library
image
Source Types Music
Titleการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร โดย นภดล ลิ้มสุรัตน์.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2544
Call NumberSAC 000363
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed