Found: 170  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title100 ปี ระนอง ระยอง มนต์เสน่ห์เมืองเก่า ขุนเขาทะเลงาม / ภราดร ศักดา.
Authorภราดร ศักดา.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
Call NumberDS589.ร6 ภ46 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title27 ราชอารยรัฐ / ผู้เรียบเรียง ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; สุกัญญา พรหมพล, ผู้แปล.
Authorพรพรรณ ทองตัน,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2559
Call NumberD22 .ย65 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรพรรดิ / วีระชัย โชคมุกดา.
Authorวีระชัย โชคมุกดา.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2559
Call NumberDS735 .ว64 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ / กระทรวงวัฒนธรรม.
Authorกระทรวงวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2559
Call NumberDS586.8 .ก465 2559
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title The walking backpack ลากคุณชายไปอินเดีย
Authorจิรภัทร พัวพิพัฒน์.
Publishedนนทบุรี :Geek book,2559.
Call NumberDS414.2.จ64 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleกฎหมายสมัยอยุธยา / ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช.
Authorเสนีย์ ปราโมช,
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Call NumberDS578.1 .ส73 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกัมพูชาพริบตาเดียว /
Authorนิ้วกลม,
Call NumberDS554.382 .น652 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleการทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ / โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด ; สมชาย ขจรศักดิ์ชัย, สัมภาษณ์และเรียบเรียง.
Authorปราโมทย์ ไม้กลัด.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
Call NumberDS586.8 .ป469 2559
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Authorฟาริส โยธาสมุทร.
Publishedกรุงเทพฯ :สายธุรกิจโรงพิมพ์,2559.
Call NumberDS589.ก6ฟ64 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6 / เทพ บุญตานนท์.
Authorเทพ บุญตานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2559
Call NumberDS582.6 .ท73 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title กื่อซาหย่าละเว : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการฟื้นพลังทางวัฒนธรรมของชาวลาหู่หงีในชายแดนภาคเหนือ
Authorอริยา เศวตามร์.
Publishedเชียงใหม่ :โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2559.
Call NumberDS570.ล58อ46 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleก่อนกำแพงเบอร์ลินจะสิ้นสูญ : สังเขปการปฏิวัติประชาชนในเยอรมันตะวันออก / บรรพต กำเนิดศิริ.
Authorบรรพต กำเนิดศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2559
Call NumberDD89 .บ44 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ข่วงผญา : 7 ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทยราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ปิ่นราชัน และ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Publishedเชียงใหม่ :เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์,2559.
Call NumberDS588.ห7ข52 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleข้อมูลพื้นฐานราชอาณาจักรกัมพูชา / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาบูรพา.
Authorมหาวิทยาลัยบูรพา.
Publishedชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาบูรพา, [2559]
Call NumberDS554.5 .บ745
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed