Found: 39  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title60 พรรณไม้มีคุณค่าจากป่าชุมชน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / บรรณาธิการ ประลอง ดำรงค์ไทย.
Authorประลอง ดำรงค์ไทย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้, 2558
Call NumberSD657.ท9 ห25 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ.
Authorกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Publishedกรุงเทพฯ :ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2558.
Call NumberS494.5.W3ห25 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการช่วงชิงความทรงจำทางสังคมในชุมชนม้งดอยยาว-ดอยผาหม่น = Contesting social memories in hmong community of Doi Yao-Doi Phamon /
Authorอุไร ยังชีพสุจริต.
Call NumberS544.5.ท9 .อ74 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการทำงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการวิจัยชุมชน
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
Call NumberSAC 000796
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorโครงการวิจัย 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
Publishedกรุงเทพ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000882
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการบรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง วัฒนธรรมแห่งความเสน่หา รอยต่อและรอบแยก : จากแม่ยกสู่แฟนคลับ กาญจนา แก้วเทพ.
Authorกาญจนา แก้วเทพ.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000787
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการบรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง แผ่นดินสยามในภาพถ่าย : การวิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์.
Authorไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000803
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในอาเซียน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000807
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการสัมมนาวิชาการและสื่อสารสาธารณะมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง "วิถีกะเหรี่ยงกับปฏิบัติการฟื้นฟูสู่การปฏิรูป" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000798
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการเสวนาวิชาการ อัจฉริยะคีตกวี...แก้ว อัจฉริยะกุล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูแก้ว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000815
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ไทย - ไท สยามสัมพันธ์ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorวีระพงศ์ มีสถาน.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000810
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการเสวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน "มอแกน : ชีวิตที่ไม่มีคำว่ากังวล" ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).
Authorพลาเดช ณ ป้อมเพชร.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000801
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 79 หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000814
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 80 ลิเกทรงเครื่อง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000812
LocationSAC Library
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed