Found: 193  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 10 ปัญญาชนสยาม
Authorสายชล สัตยานุรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :โอเพ่น โซไซตี้,2557.
Call NumberDS571.ส64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย / ปภาณิน เกษตรทัต, เขียน ; สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการวิชาการ.
Authorปภาณิน เกษตรทัต.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2557
Call NumberDS571 .ป463 2557
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleaตำหนัก บ้าน และเรือนในกรุงเทพมหานคร : รายงานการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานในรอบทศวรรษ /
Authoraจิรนันท์ คอนเซพซิออน.
Call NumberDS589.ก4 จ64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleKing In My Heart / สมชาย ขจรศักดิ์ชัย.
Authorสมชาย ขจรศักดิ์ชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557
Call NumberDS586.8 .ส423 2557
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
TitleOla siao สวัสดีสยามจากเพื่อนโปรตุเกส / ปรีดี พิศภูมิวิถี.
Authorปรีดี พิศภูมิวิถี.
Publishedกรุงเทพฯ : ทูนหัว, 2557
Call NumberDS575.5.P8 ป46 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleTrue Thailand ประเทศไทยต้องเป็นอย่างไร.
Authorสุวิทย์ เมษินทรีย์.
Publishedกรุงเทพฯ : ทรูดิจิตอลคอนเท้นท์แอนด์มีเดีย, 2557
Call NumberDS563.5 .ท47 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกรุงเทพฯ ยามราตรี / วีระยุทธ ปีสาลี.
Authorวีระยุทธ ปีสาลี.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2557
Call NumberDS589.ก4 ว646 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ / สรัสวดี อ๋องสกุล.
Authorสรัสวดี อ๋องสกุล.
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Call NumberDS576.2 .ส46 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการปกครองท้องถิ่นจีน / นิยม รัฐอมฤต.
Authorนิยม รัฐอมฤต.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557
Call NumberDS779.4 .น64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมืองและความมั่นคงใหม่ในเอเชีย.
Authorวัชรินทร์ ยงศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Call NumberDS35 .ก643 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล : บทความจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ.
Authorสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2557
Call NumberDS525.8 .ก64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title กำเนิด จุดจบ และโศกนาฏกรรมของฮิตเลอร์ = Hitler''s war
Authorนฤนารท พระปัญญา.
Publishedกรุงเทพฯ :สยามปริทัศน์,2556.
Call NumberDD247.ฮ65น43 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกำเนิดคนแต้จิ๋ว : วิวัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
Authorอดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557
Call NumberDS570.จ6 อ35 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจปีที่ 9 ปีพุทธศักราช 2557 / สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Publishedเชียงใหม่ : สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557
Call NumberDS588.ห7 ข52 2557
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleข้างสำรับมอญ / องค์ บรรจุน.
Authorองค์ บรรจุน.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2557
Call NumberDS570.ม4 อ23 2557
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed