Found: 47  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Autonomia : ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุและการปฏิวัติของส่วนรวม
Authorเก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
Publishedกรุงเทพฯ :Illuminations,2560.
Call NumberHB501.ก75 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกรอบการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม /
Authorบุญชัย ใจเย็น.
Call NumberHF1586.5.ฮ4อ73 บ73 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางสำนึก = Participatory action research and conscientization /
Authorวรรณดี สุทธินรากร.
Call NumberH62 .ว442 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการศึกษาสถานภาพและวิถีชีวิตสตรีไทยภาคเหนือจากงานบันทึกและจิตรกรรมล้านนา = Study of the ststus and way of life for Northern Thai women from documents and mural painting /
Authorปิยะนาถ อังควาณิชกุล.
Call NumberHQ1180 .ป64 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน /
Authorสมสุข หินวิมาน
Call NumberHQ799.ท9 ก64 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : แนวคิดและบทสังเคราะห์ /
Authorกาญจนา แก้วเทพ.
Call NumberH62.5.ท9 ก62 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleขบวนการรัฐอิสลาม = Islamic State : IS /
Authorอาทิตย์ ทองอินทร์.
Call NumberHV6431 .อ63 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title คน(ทำไม)ไร้บ้าน : รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม
Authorอนรรฆ พิทักษ์ธานิน.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2560.
Call NumberHV4602.55.อ34 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleความ(ไม่)เป็นสมัยใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและย้อนแย้งของไทย /
Authorธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
Call NumberHM831 .ค56 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน /
Authorลลิดา ภคเมธาวี.
Call NumberHC445.ฮ7ภ7 ล46 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title คู่มือสะสมธนบัตรไทย รัชกาลที่ 9
Authorกองบรรณาธิการบุ๊คสโตนเรียบเรียง
Publishedกรุงเทพฯ :บุ๊คสโตน,2560.
Call NumberHG1300.7.ค75 2560
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleชาติพันธุ์รังนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Birds'''''''''''''''' nests, business, and ethnicity in Southeast Asia /
Authorเกษม จันทร์ดำ.
Call NumberHD9438.ร62 ก75 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ชีวิตนักปกครอง : คุณจาด อุรัสยะนันทน์
Authorอรัญ สุวรรณบุบผา.
Published[กรุงเทพ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด็พับลิชชิ่ง จำกัด,2560].
Call NumberHV400.55.Z9จ63อ46
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleทำอย่างไรเมื่อเจ้าตัวเล็กสมาธิสั้น /
Authorประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
Call NumberHQ772 .ป465 2560
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed