Found: 81  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชน / ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์.
Authorสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์.
Published[ม.ป.ท. : ดาด้าพริ้นติ้ง, มปป]
Call NumberHC445.Z7ส74 อ22
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเสียงในสนามสันติภาพบทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง / ฐิตินบ โกมลนิมิ.
Authorฐิตินบ โกมลนิมิ.
Publishedปัตตานี : พิมพ์ดีบุ๊ค.
Call NumberHE8689.7.P82 ฐ63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2552 / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Author มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Publishedขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
Call NumberHM15 .ก645 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ /
Authorเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
Call NumberHD111 .จ74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แรงงานภาคอุตสาหกรรมกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อสวัสดิการ
Authorนภาพร อติวานิชยพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง,2550.
Call NumberHD8700.55.A8น46 2550
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6
Search Tools: Get RSS Feed