Found: 27  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title50 เมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแสนอร่อย / สุพรรษา อินวงศ์, บรรณาธิการ.
Authorสุพรรษา อินวงศ์,
Publishedกรุงเทพฯ : ณดาสำนักพิมพ์, 2559
Call NumberTX724.5.ท9 ห653 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title กิ๋นหวานตานม่วน ไทยวนแม่แจ่ม
Authorณรงค์ ศิขิรัมย์.
Publishedเชียงใหม่ :โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2559.
Call NumberTX724.5.ท9ณ42 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ครูเอกผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน
Authorสุวิชานนท์ รัตนภิมล.
Publishedกรุงเทพฯ :สวนเงินมีมา,2559.
Call NumberTT854.3.ส75 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleงานช่างฝีมือดั้งเดิม : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
Authorกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
Call NumberTT113.ท9 ก44 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleฉลาดรู้เน็ต 2.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน), 2559
Call NumberTK5105.875.I57 ฉ46 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title ชัยชนะของเด็กขี้แพ้
Authorพรรณทิพา ฉัตรชาตรี.
Publishedกรุงเทพฯ :พลีสเฮลท์โซลูชั่น,2559.
Call NumberTX714.พ44 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleตรวจรถเรื่องง่ายทำได้ด้วยตัวเอง / สมปอง คงนิ่ม.
Authorสมปอง คงนิ่ม.
Publishedกรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์(1991), 2559
Call NumberTL152 .ส433 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title ถอดรหัส นวัตกรรม สสส.
Authorณัฐพันธุ์ ศุภกา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),2559.
Call NumberT173.8ณ63 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleถึง...ฅนในอนาคต = Dear...future generations /
Authorปริตตา หวังเกียรติ.
Call NumberTR654 .ป463 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ทัศนียมรรคา = Along the Way of Splendour
Authorฐานิศร์ อมรธีรสรรค์.
Publishedกรุงเทพฯ :ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป,2559.
Call NumberTR647.ท75ฐ63 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประวัติศาสตร์ก้นครัว / บี วิลสัน.
Authorวิลสัน, บี.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์สพับลิชชิ่งเฮาส์, 2559
Call NumberTX658 .ว64 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประวัติศาสตร์แฟชั่น = History of fashion / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง.
Authorพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559
Call NumberTT504 .พ45 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleประโยชน์มหัศจรรย์ : พริกไทย /
Authorผาณิต บุญมาก.
Call NumberTX724.5.ท9 ผ63 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleพจนานุกรมผ้าและเครื่องถักทอ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
Authorวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2559
Call NumberTS1413.ท9 ว633 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ สืบสานสายใยผ้าทอไทลื้อ / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
Authorทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
Publishedเชียงราย : พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ, 2559
Call NumberTT848 .ท424 2559
LocationSAC Library
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed