Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleคิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะกูล.
Authorวัฒนชัย วินิจจะกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberZ665 .ค63 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเพื่อประเมินการรับรู้ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อศูนย์มานุษยสิรินธร (ศมส.)
Authorกำจร หลุยยะพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ ศูนย์มานุษยสิรินธร (องค์การมหาชน),2558.
Call NumberZA3157.ก62 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเกิดมาชิว / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียงต้นฉบับ ศิริเพ็ญ ชัยสนิท.
Authorศิริเพ็ญ ชัยสนิท.
Publishedกรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2558
Call NumberZ280 .ก73 2558
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed