Found: 7,287  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleแนวทางศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทลายลักษณ์ (How to study regional literature) / ธวัช ปุณโณทก.
Authorธวัช ปุณโณทก.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ, 2533
Call NumberGR312 .ธ562 2533
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
Authorมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
Published[กรุงเทพฯ :สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2544].
Call NumberGB992.ท9น85
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนะแนวการศึกษามานุษย์วิทยา
Authorสุเทพ สุนทรเภสัช.
Publishedพระนคร :โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,2512.
Call NumberGN33.ส73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แบบเรียนศิลปะการแสดงรองเง็งชาวเลอูรักลาโว้ยเกาะหลีเป๊ะ
Authorอภินันท์ จิตต์โสภา.
Published[กรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)],2557.
Call NumberGR480.อ373 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลากหลาย / วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน.
Authorวัชราภรณ์ ดิษฐป้าน.
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Call NumberGR312 .ว62 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่ 76 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย..
Publishedกรุงเทพฯ : สารคดี, 2549
Call NumberG8025 .ผ83 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย.
Publishedกรุงเทพฯ : สารคดี, 2555
Call NumberG8025 .ผ835 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431-2474 = Maps of Bangkok A.D. 1888-1931 / กรมแผนที่ทหาร.
Authorกรมแผนที่ทหาร.
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2542
Call NumberG8024.ก4 ผ86 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431-2474 = Maps of Bangkok A.D. 1888-1931 / กรมแผนที่ทหาร.
Authorกรมแผนที่ทหาร.
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2530
Call NumberG8024.ก4 ผ86 2530
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่ทางวัฒนธรรมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Geographic Information System : GIS / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ; เกศินี สวัสดี, บรรณาธิการ.
Authorเกศินี สวัสดี,
Publishedสระแก้ว : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว, 2552
Call NumberGF28.ส46 ผ83 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว มาตราส่วน 1: 1,000,000.
Authorบริษัท ESRI (Thailand)
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
Call NumberG2376.P2 ผ83 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัด = Map of Thailand 76 provinces / กิตติ ธนิกกุล เรียบเรียง.
Authorกิตติ ธนิกกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542
Call NumberG8025 .ก63 2542
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title แผนที่ประเทศไทย : ภูมิภาคศึกษา
Authorอรรถพล อนันตวรสกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :ปาเจรา,2547.
Call NumberG2375.อ44 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่ภูมิศาสตร์ / ทองใบ แตงน้อย.
Authorทองใบ แตงน้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2548
Call NumberG1021 .ท55 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม = Mapy /
Authorมีเซียลินสกา, อเล็กซันดรา.
Call NumberG1021 .ม62 2560
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : |<< << 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed