Found: 7,391  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : เรื่องสถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย =1 st National congress on sociology : The State of research on the dyn...
Authorการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย(2543 :กรุงเทพฯ)
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2543.
Call NumberGN316.ก64 2543
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1 : เรื่อง คนมองคน : นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง.
Authorคนมองคน : นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),27-29, มีนาคม 2545)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2545.
Call NumberGN4.ค34 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 : เรื่อง ชาติและชาติพันธุ์.
Authorชาติและชาติพันธุ์: วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),26-28 ,มีนาคม 2546)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2546.
Call NumberGN4.ช63 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 3 : เรื่อง ทบทวนภูมิปัญญาท้าทายความรู้ 24-26 มีนาคม 2547
Authorการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 3 เรื่อง "ทบทวนภูมิปัญญา ท้าทายความรู้" (2547 :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน))
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2547.
Call NumberGN625.ท33 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4 : เรื่อง วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง.
Authorวัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),26-28 ,มีนาคม 2546)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2548.
Call NumberGN4.ว63 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 5 : เรื่อง วัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม.
Authorวัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),29-31 ,มีนาคม 2549)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2549.
Call NumberGN4.ว64 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการการดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ : ร่างนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์...
Authorการประชุมระดมความคิดเห็น
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540
Call NumberG156.5.E8 ก65 2540
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ : ทรัพยากรถ้ำ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2542.
Call NumberGN784.5.ท9อ72 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
Authorโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน,2546.
Call NumberGN855.ท9อ72 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2542 เรื่อง โครงการโครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา เรื่อง หัวเชือกวัวชน
Authorการประชุมวิชาการประจำปี 2542 เรื่อง โครงการโครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา(2543 :สงขลา)
Publishedสงขลา :[ม.ป.พ.],2543.
Call NumberGV663.ต9ก64 2543
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมสัมมนามองคติชนเห็นชาวบ้าน วันที่ 7-8 กันยายน 2543 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Authorการประชุมทางวิชาการมองคติชนเห็นชาวบ้าน(2543 :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Publishedกรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543.
Call NumberGR312.ก64 2543
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง โบราณคดีไทย-เวียดนามเปรียบเทียบ : วัฒนธรรมยุคโลหะ = Comparative Thai-Vietnamese archaeology : culture in the metal age
Authorการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง โบราณคดีไทย-เวียดนามเปรียบเทียบ : วัฒนธรรมยุคโลหะ(2541 :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย,2541.
Call NumberGN778.32.ท9ก65 2541
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ชนชาติไทกับวัฒนธรรมข้าว
Authorการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ชนชาติไทกับวัฒนธรรมข้าว(2539 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Call NumberGT5899.ข6ก65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสอน วิชา ท 035 วรรณกรรมท้องถิ่น / พรทิพย์ ซังธาดา.
Authorพรทิพย์ ซังธาดา.
Publishedกรุงเทพฯ : หมวดวิชาภาษาไทยโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม, 2539
Call NumberGR312 .พ43
LocationSAC Library
Page : |<< << 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed