Found: 7,392  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสอน วิชา ท 035 วรรณกรรมท้องถิ่น / พรทิพย์ ซังธาดา.
Authorพรทิพย์ ซังธาดา.
Publishedกรุงเทพฯ : หมวดวิชาภาษาไทยโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม, 2539
Call NumberGR312 .พ43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องวิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ / ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร(องค์การมหาชน), 2550
Call NumberGN635.ท9 ศ73 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2536 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก / จัดโดย สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย
Published[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยศึกษา, 2536
Call NumberGT5899.R5 .ท9อ72
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิยัจเรื่องวัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย = Thai agrarian culture : วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ ห้องประชุม 10 อาคาร.
Authorการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย (2540 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Published[ม.ป.ท. :ม.ป.พ.],2540.
Call NumberGT5899.ข6ก65 2540
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สืบสายพันธุ์มนุษย์ : การศึกษามานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย
Authorการสัมมนาเรื่อง "สืบสายพันธุ์มนุษย์ : การศึกษามานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย (2549 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน))
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2549.
Call NumberGN60.ศ73 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง โบราณคดีของสังคมเกษตรกรรม...จากบ้านเก่าถึงหนองราชวัตร.
Authorสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี.
Call NumberGN855.ท9 ศ64 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
Call NumberG155.ท9 ศ643
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรนำชม... : สำหรับห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
Authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.มานุษยวิทยาคืออะไร. เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์,2549.
Call NumberGN36.อ72 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการเสวนาโต๊ะกลมการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม.
Authorวัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),29-31 ,มีนาคม 2549)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2549.
Call NumberGN4.ว643 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการแสดงทางวัฒนธรรม
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published[กรุงเทพฯ :ศูนย์ฯ,254-?].
Call NumberGV1703.ท9ศ73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบคำสอนวิชาโบราณคดีปฏิบัติ รายงานเบื้องต้นการสำรวจนิเวศน์วิทยา และสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแควน้อยตอนบนด้านโบราณคดี
Authorปรีชา กาญจนาคม.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2526.
Call NumberGN855.ท9ป43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบนิทรรศการ บุญผเวสของชาวอีสาน : การวิเคราะห์และตีความหมายทางมานุษยวิทยา = Bun Phawes of Isan : an anthropological interpretation
Authorมหาวิทยาลัยขอนแก่น.ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Publishedขอนแก่น :ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2534.
Call NumberGT2400.น65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบนิทรรศการ สัญลักษณ์สำคัญในบุญบั้งไฟ : การวิเคราะห์และตีความหมายทางมานุษยวิทยา.
Authorสุริยา สมุทคุปติ์.
Publishedนครราชสีมา :ไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,2541.
Call NumberGT1502.ต4ส62
LocationSAC Library
Page : |<< << 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed