Found: 12,991  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleแนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น / เสรี พงศ์พิศ.
Authorเสรี พงศ์พิศ.
Publishedกรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2551
Call NumberHN700.55.Z9C6 ส74 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวคิดและการต่อสู้ของ "เฟมินิสต์" ชาวบ้านในชุมชนแออัดสองแห่งในเมืองเชียงใหม่ = Perspectives and Struggles of Grassrots "Feminists" in Two Slum Communities in Chiang Mai Province
Authorสมยุภัทร เสียงสุวรรณ.
Publishedเชียงใหม่ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2550.
Call NumberHQ1190.ส44 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวคิดและประสบการณ์การพัฒนา "ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน" = Thailand Community Telecenter
Authorศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์,2546.
Call NumberHC79.I55น85 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวคิดและปรากฏการณ์ด้านแรงงาน / สุรพล ปธานวนิช.
Authorสุรพล ปธานวนิช.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดิคแอแบร์ท, 2543
Call NumberHD6473.ท9 ส74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมชนบท : รวมบทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุเกสินี สุภธีระ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
Authorมณีมัย ทองอยู่.
Publishedขอนแก่น :ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2547.
Call NumberHT421.น85 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวคิดและเทคนิคการใช้ชีวิตและทำงานในชนบท : กลั่นกรองบทเรียน แลกเปลี่ยนเป็นความรู้ / อรศรี งามวิทยาพงศ์, บรรณาธิการ.
Authorอรศรี งามวิทยาพงศ์,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
Call NumberHN700.55.Z9C6 น92 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน / สำนักงานตรวจเงินแผ่น.
Authorสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2552
Call NumberHF5668.25 .ต45 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพื่อเท่าทันสื่อและการบริโภค / โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
Authorโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
Publishedกรุงเทพฯ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2553
Call NumberHM101 .น854 2553
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน / จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
Call NumberHD2769.2.ท9 ข64 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางการติดตามประเมินผลงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม / ดวงดาว รู้งาน, ผุ้เรียบเรียง.
Authorดวงดาว รู้งาน.
Publishedเชียงใหม่ : สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2541
Call NumberHD75.9 .ด52
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวทางการต่อสู้เพื่อแรงงานไทย
Authorสมศักดิ์ โกศัยสุข.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ดอกเบี้ย,2548.
Call NumberHD8700.55.ส45 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางการพัฒนา ดัชนีวัดคุณภาพมาตรฐานวัฒนธรรม /
Authorนิคม มูสิกะคามะ.
Call NumberHM101 น85 2541
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวัฒนธรรม = Quality and Standard of Culture
Authorนิคม มูสิกะคามะ.
Published[กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร :สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,2541].
Call NumberHM101.น853
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวทางการพัฒนาชุมชนคูหามุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา = Guidelines for Kuhamuk Community Devdlopment, Muang District, Yala Province
Authorอนุษณา ระเด่นอาหมัด.
Publishedกรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545.
Call NumberHN700.592.ย6อ37 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency based learning /
Authorสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ.
Call NumberHF5549.5 .ส73 2549
LocationSAC Library
Page : |<< << 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed