Found: 12,840  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleโลกาภิวัตน์ /
Authorไพโรจน์ คงทวีศักดิ์.
Call NumberHM831 .พ94 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกาภิวัตน์ = Globalization /
Call NumberHN700.55 .ล82 2543
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์
Authorสมภพ มานะรังสรรค์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิถีทรรศน์,2545.
Call NumberHF1359.ส44 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกาภิวัตน์ปะทะท้องถิ่น
Authorอัจฉรา รักยุติธรรม.
Publishedเชียงใหม่ โครงการสื่อสารแนวราบ,2549.
Call NumberHC445.ล92 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกาภิวัตน์และปรากฎการณ์ธุรกิจเมียสั่งทางอินเตอร์เน็ต : ภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์หญิงชาย / โดย ร่มเย็นโกไศยกานนท์.
Authorร่มเย็น โกไศยกานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์สตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Call NumberHQ1750.55 ร47 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกาวิวัฒน์ 2000 = Globalization
Authorยุค ศรีอาริยะ.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัทพิพม์ดี,2537.
Call NumberHN700.55.ก8ย75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกียสูตร : มหาตำหรับรักของอินดู
Authorรพินทร์.
Publishedพระนคร :ผ่านฟ้าพิทยา,2507.
Call NumberHQ60.ร36
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกแสตมป์
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :สารคดี,2538.
Call NumberHE6185.ท9ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกใบนี้ไม่มีหยุด
Authorวีรพงษ์ รามางกูร.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call NumberHC445.ว644 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโศกนาฏกรรมคนชายขอบ / สุมาตร ภูลายยาว...[และคนอื่นๆ].
Authorสุมาตร ภูลายยาว
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(ศปส.), 2550
Call NumberHM1136 .ศ92 2550
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title โศกนาฏกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่
Authorเบลโล, วอลเดน.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโกมลคีมทอง,2542.
Call NumberHC445.บ76
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โสเภณีเด็ก : สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางแก้ไข
Authorสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,บรรณาธิการ.
Published[กรุงเทพฯ] :คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา,2534.
Call NumberHQ242.55.ส94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโสเภณีเด็กหญิงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม = [Girl prostitution in the district of Nakornpanom] / ปราศรัย ศิริปรีชาพงษ์.
Authorปราศรัย ศิริปรีชาพงษ์,
Published[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Call NumberHQ242.58.น24 ป46 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโอรังปันตัย : ไร้อาวุธแต่ไม่ไร้พลัง / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า.
Authorศุภรา จันทร์ชิดฟ้า.
Publishedกรุงเทพฯ : คบไฟ, 2554
Call NumberHC55.ท9 ศ74 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โอ้! อลิซ = Go Ask Alice
AuthorAnonymous.Go Ask Alice.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call NumberHV5824.อ46อ9 2548
LocationSAC Library
Page : |<< << 851 852 853 854 855 856
Search Tools: Get RSS Feed